رکسان ایده

در حال بارگزاری...

تا می توانی شکست بخور

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

تا می توانی شکست بخورهمه انسانها برای موفقیت تلاش می کنند و شاید احمقانه به نظر بیاید که به آنها بگوییم برای شکست تلاش کنید.

هیچ موفقیتی بدون شکست اتفاق نمی افتد. برای بدست آوردن موفقیتهای بزرگ، باید شکست های بیشتر و بزرگتری را تجربه کرد.

هر شکست مسیر موفقیتت را هموار می کند و تو را به موفقیت رویایی ات نزدیکتر می کند. البته به شرط آنکه دلسرد نشوی و عقب نکشی.

هر تعداد بار که شکست بخوری، کافی است یک موفقیت بزرگ بدست آوری تا همه آن شکست هایت را جبران کنی. به نظرت ارزشش را ندارد؟ من که می گویم سرمایه گذاری بدون ریسکی به نظر می رسد: هر تعداد شکست، فقط با یک موفقیت بزرگ جبران و البته بیش از آنها سودآور می شود.

وقتی ایده های بزرگتری را در سر داری، منتظر شکست های بزرگتری باش. چون باید تبدیل به آدم بزرگتری شوی. پس نیاز به درسهای بزرگتری داری. این قانون طبیعی در دنیای موفقیت است.

شکست را با آغوش باز بپذیر و از آن استقبال کن! فقط یادت باشد هرگز متوقف نشوی.