رکسان ایده

در حال بارگزاری...

چوب هایت را کنار بگذار

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

چوب هایت را کنار بگذارتو با چه چوب هایی راه میروی؟ عصای زندگی تو چیست؟

هفت سالی می شد که راه نرفته بودم
پزشک پرسید: این چوب ها چیست؟
گفتم: فلجم
گفت: آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست
سینه خیز، چهار دست و پا قدم بردار و بیفت
چوب های زیبایم را گرفت و شکست و در آتش سوزاند!
حالا من راه می رم
اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می کنم
تا ساعت ها، بی رمقم!!!
«برتولت برشت»

چارچوب فکری تو، باورهای اشتباه ولی زیبایت و افکار محدود کننده بسیاری که تو را احاطه کرده اند، همه چوبهای زیبایی است که تو به آنها تکیه کرده ای تا فلج بمانی و فکر کنی نمی توانی راه بروی.
آنها را بشکن، بسوزان و تلاش کن بایستی، تلاش کن راه بروی و قله های موفقیت را فتح کنی.
برخیز و از شر چوب هایی که تو را محدود می کند رها شو. برخیز و پرقدرت روی پاهایت بایست و حرکت کن. تو می توانی، شک نکن