رکسان ایده

در حال بارگزاری...

تصورات مسخره

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

تصورات مسخرهاین عکس سال 1977 گرفته شده!

تخیلات در آن زمان باعث مسخره شدنشان و در این زمان باعث تحسینشان شده.
اگر مردم بابت تصوراتت مسخره ات میکنند
مشکل از محدودیت فکری آنهاست
نه شما!!!